Αποκομιδή Ερειπίων

Βιοκαθαρισμοί

Αποκομιδή σκουπιδιών, μπαζών, ερειπίων είμαστε οργανωμένοι για δύσκολες υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης.

Αποκομιδή σκουπιδιών, μπαζών, ερειπίων είμαστε οργανωμένοι για δύσκολες υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης. Δείτε παρακάτω το πριν και το μετά την αποκομιδή.