Αποκομιδή Ερειπίων

Βιοκαθαρισμοί

Αποκομιδή σκουπιδιών, μπαζών, ερειπίων είμαστε οργανωμένοι για δύσκολες υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης.